erstatningsadvokater

Generelt om erstatningssager

Hvis du er kommet til skade, kan vi afklare, om du har krav på erstatning for dine skader.

advokat erstatning

Kommer du eksempelvis til skade ved:

 • En ulykke, der skyldes uagtsom handling fra en skadevolders side, har du normalt ret til erstatning.
 • En færdselsulykke, er der stort set altid adgang til erstatning, også selvom du selv er skyld i ulykken. Der er særlige regler herom.
 • En voldsforbrydelse, så kan der i mange tilfælde søges erstatning fra staten.
 • En arbejdsulykke, kan du have ret til en supplerende erstatning, hvis nogen er skyld i ulykken.
 • En behandlingsskade, er der i visse tilfælde adgang til erstatning via den særlige patienterstatningsordning.

Professionel rådgivning fra erfarne erstatningsadvokater i erstatningssager

Hvis du er kommet til skade, kan vi afklare, om du har krav på erstatning for dine skader.

Der er nemlig mulighed for erstatning ved mange skader og ulykker i hverdagen.

Hvis du er i tvivl om, hvad du har krav på, kan du søge professionel hjælp. Det er bedst tidligt i forløbet, da det kan være både dyrt og tidskrævende at vælge de forkerte løsninger.

Vi anbefaler, at du kontakter os direkte pr. telefon eller via nedenstående formular. Desuden henviser vi til vores generelle anbefalinger samt mere udførlige beskrivelser af en række af de største sagsområder, vi arbejder med.

Få en gratis vurdering af din sag

Forklar kort hvad det drejer sig om, så kan vi vurdere dine muligheder. Du er også altid velkommen til at ringe på tlf. +45 5150 6087

"*" indikerer påkrævede felter

GDPR*

Sagsforløbet i en erstatningssag

Sagsforløbet afhænger af sagstypen. Du kan læse nærmere om sagsforløbet i følgende sagsområder her:

Generelt anbefaler vi, at du som det første rådfører dig med os. Desuden bør du læse vores anbefalinger, som bl.a. beskriver den bevissikring, du selv kan foretage. Hvis vi aftaler at indlede et samarbejde, vil forløbet typisk skride frem således:

 1. Vurdering af sagen
 2. Klar aftale om advokathonorar
 3. Indhentelse og gennemgang af sagens akter og øvrig dokumentation
 4. Opgørelse af foreløbige krav på erstatning overfor modparten
 5. Indgåelse af forlig – eller anlæggelse af retssag
 6. Udbetalingen af erstatning, herunder rådgivning om kreditorbeskyttelse og skat

Selve erstatningen

I de fleste personskadesager beregnes erstatningen efter detaljerede regler i Erstatningsansvarsloven.

I sager om arbejdsskader og i forsikringssager gælder dog andre regler/principper.

Erstatningsansvarsloven opdeler erstatningskrav i midlertidige og varige erstatningsposter.

Midlertidige poster:

 • Godtgørelse for svie og smerte
 • Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste
 • Erstatning for behandlingsudgifter og andet tab

Varige poster:

 • Godtgørelse for varigt mén
 • Erhvervsevnetabserstatning
 • Erstatning for varige behandlingsudgifter

Godtgørelse for svie og smerte

Godtgørelsen er en standardkompensation for den smerte og ulempe, skadelidte er udsat for i sygeperioden.

Godtgørelsen udgør kr. 215 pr. sygedag (2022-takst) og kan kræves indtil raskmelding, eller indtil méngraden fastsættes. Der betales maksimalt kr. 83.000 (2022-takst).

Tabt arbejdsfortjeneste

Erstatningsposten dækker indtægtstab i en midlertidig periode efter en ulykke.

Indtægtstabet dækkes, indtil skadelidte raskmeldes. Hvis det formodes, at man vil lide et sikkert og varigt indtægtstab, ydes erstatningen indtil det tidspunkt, hvor det er muligt, midlertidigt eller endeligt, at skønne over erhvervsevnetabet. Forsikringsselskabet kan stoppe udbetalingen af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, såfremt der ydes erstatning for erhvervsevnetab – eventuelt i form af et forskud.

Helbredelsesudgifter og andet tab

Erstatningsposten dækker rimelige og nødvendige udgifter til helbredelse, herunder medicinudgifter, hjælpemidler, behandlingsudgifter og transportudgifter.

Udgifterne erstattes kun af skadevolderen, hvis de ikke kan blive dækket via offentlige ydelser eller af egne private forsikringer.

Retspraksis er ganske restriktiv. Man kan som udgangspunkt kun forvente at få dækket tilskudsberettigede behandlingsformer i en begrænset tidsperiode og helt nødvendige hjælpemidler.

Varigt mén

Godtgørelse for varigt mén ydes for  varige helbredsmæssige gener og ulemper efter en ulykke. Méngraden bliver vurderet efter en særlig méntabel, der takserer forskellige personskader. Taksterne er ens for alle uanset alder og arbejdsforhold.

Méngraden fastsættes på grundlag af de lægelige akter. Godtgørelsen for varigt mén beregnes som en procent af et standardbeløb på kr. 950.500 (2022-takst). Det er en betingelse, at méngraden er på minimum 5%.

Godtgørelsen nedsættes med 1% for hvert år, man på skadestidspunktet var ældre end 40 år og med yderligere reduktion på 1%, hvis man var ældre end 60 år på skadestidspunktet.

Erhvervsevnetabserstatning

Erstatningen dækker et fremtidigt indtægtstab, hvis man på grund af ulykkens følger varigt er afskåret fra at tjene samme indtægt som før skaden.

Ved bedømmelsen af erhvervsevnetabet tages hensyn til skadelidtes muligheder for at skaffe sig indtægt, på baggrund af skadelidtes evner, uddannelse, alder og muligheder for erhvervsmæssig omskoling, genoptræning og lignende. Det er en konkret og individuel vurdering, som principielt er uafhængig af méngraden.

Der fastsættes en erhvervsevnetabsprocent, som skal modsvare den varige procentuelle indtægtsnedgang. Kun tab på 15% og derover giver ret til erstatning. Årslønnen fastsættes på baggrund af indtægt året forud for ulykken. I særlige situationer fastsættes årslønnen efter et skøn.

Erstatningen beregnes som:

Erhvervsevnetabsprocent x årsløn x faktor 10. Erstatningen nedsættes, hvis man på skadestidspunktet er ældre end 29 år.

Fremtidige helbredelsesudgifter og fremtidigt andet tab

Hvis man som følge af skaden har et varigt behov for behandlinger, medicin eller hjælpemidler, kan fremtidige udgifter hertil blive kompenseret med et engangsbeløb. Praksis er dog meget restriktiv.

Beløbet beregnes på baggrund af den forventede årlige udgift ganget med faktor 10. Beløbet reduceres, hvis man ved skadens indtræden er ældre end 39 år.

Praktiske råd

Læs også vores praktiske råd om, hvad du selv kan gøre, hvis du har været involveret i en ulykke.

Praktiske råd