Priser

Vi giver en professionel ekspertvurdering af, om der er grundlag for at gå videre med din sag, herunder, om udsigten til at opnå en erstatning står mål med omkostningerne. Vi påtager os ikke at føre sager, hvis ikke vi vurderer, at vi kan skabe merværdi for dig som skadelidt.

Det koster ikke noget at få en foreløbig vurdering af din sag. Kontakt os endelig herom.

Indledningsvis i sagsforløbet undersøger vi, om der er mulighed for at få dækket sagsomkostningerne f.eks. via en retshjælpsforsikring.

Du vil modtage tydelig beskrivelse af, hvordan vi beregner honorar i form af en skriftlig samarbejdsaftale.

Det er vigtigt, at vi har klare linjer på forhånd, så du ved, at omkostningerne ikke står i misforhold til det, du kan opnå ved at føre sagen.

Erstatningssager hvor der er en ansvarlig modpart

Skadevolderens ansvarsforsikring bidrager til dækningen af dine advokatudgifter.

Ifølge praksis er der tale om et standardhonorar, og det kan ikke forventes, at selskabets bidrag vil dække hele det advokatsalær, der er forbundet med sagen.

Du må derfor forvente en vis egenbetaling, som vi på forhånd har aftalt eller afgrænset.

I voldsoffersager gælder det samme udgangspunkt, og Staten betaler en del af advokatomkostningerne.

Du må altså påregne, at du selv kommer til at betale et bidrag til de samlede sagsomkostninger.

Flere detaljer

Arbejdsskadesforsikringen dækker ikke advokatudgifter, som du derfor selv skal betale.

Der kan være en ansvarlig skadevolder, som skal betale erstatning udover arbejdsskadesikringsordningen. I disse tilfælde er der mulighed for at opnå bidrag til dækning af advokatudgifterne, som relaterer til erstatningssagen overfor skadevolder.

Patienterstatningsordningen dækker normalt ikke advokatudgifter. Du skal derfor selv betale disse.

Vi vil inden samarbejdet indledes indgå en klar skriftlig aftale, hvor du kan se, hvor meget sagen kan komme til at koste dig.

Private forsikringer dækker normalt ikke advokatudgifter forbundet med forsikringssagen.

Vi vil indgå en klar skriftlig aftale, hvor du kan se, hvor meget sagen kan komme til at koste dig.

I disse sager må man selv betale sine advokatudgifter, og vi vil inden samarbejdet indledes indgå en klar, skriftlig aftale, hvor du kan se, hvor meget sagen kan komme til at koste.

Hvis sagen skal indbringes for retten, kan man, hvis man har en beskeden indtægt, opnå fri proces til sagen.

Familie-/indboforsikringer samt bilers kaskoforsikring indeholder standardmæssigt en retshjælpsforsikring, som eventuelt kan dække de fleste omkostninger ved en retssag. Retshjælpsforsikringerne dækker ikke advokatudgifter til erstatningsopgørelsen overfor modpartens ansvarsforsikring, når sagen løses uden sagsanlæg.

“En advokat må ikke kræve højere vederlag for sit arbejde, end hvad der kan anses for rimeligt.”

Ved bedømmelsen af, hvad der er rimeligt, tages udgangspunkt i arbejdets art og omfang, det med sagen forbundne ansvar, sagsgenstandens størrelse, sagens betydning for klienten og det opnåede resultat.

Få en gratis vurdering af din sag

Kontakt os og få en uforpligtende samtale om din sag

Kontakt