Klientinformation

OPLYSNINGER OM ADVOKATFIRMAETS RETLIGE FORM

Advokatfirmaet Sankt Annæ Advokater, CVR nr. 42861502, er et interessentskab.

OPLYSNINGER OM BESKIKKELSE

Advokaterne i Sankt Annæ Advokater er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er medlemmer af Advokatsamfundet.

GARANTIORDNING

Sankt Annæ Advokater har klientkonto i Danske Bank.

Hvis en bank går konkurs får indskyderne dækning op til et beløb svarende til 100.000 Euro (ca. kr. 750.000). Dækningen gælder det samlede indestående i banken, uanset om pengene står på flere konti, herunder din egen konto og klientkonto hos os eller andre. Se yderligere på www.gii.dk

KLAGER

Klager over salærberegning og adfærd kan ved tvist indbringes for Advokatnævnet, se regler mv. på www.advokatsamfundet.dk. Advokatnævnet har adresse på Kronprinsessegade 28, 1306 København K.

OPLYSNINGER OM FIRMAETS FORSIKRINGS- OG GARANTISELSKAB

Vi har tegnet forsikring for professionelt ansvar samt lovpligtig garantiforsikring i Codan Forsikring. Ansvarsforsikringen dækker vores advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

HVIDVASKREGLER – BAGGRUND OG KONSEKVENSER FOR ADVOKATVIRKSOMHEDER

Som alle andre danske advokatvirksomheder er vi omfattet af regler i “Hvidvaskloven” eller Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (lovbekendtgørelse nr. 806 af 6. august 2009). Det indebærer, at vores klienter kan blive anmodet om at udlevere persondokumentation, normalt i form af kopi af pas eller kørekort, samt adresseoplysninger, når vi opretter og behandler sager for dem.

AFTALEKLAUSULER MV.

Vi anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg/ og eller værneting med mindre det udtrykkelig aftales.

DATABESKYTTELSE

Kontoret kan kontaktes på vores sikre mail: [email protected].

Kontoret er specialiseret i personskadeerstatningsret og anvender persondata til brug for sagsbehandlingen.

Ved behandling af personskadesager for vores klienter anser vi os for dataansvarlige, og vi behandler indhentede data sikkert, dels ved tekniske, dels ved organisatoriske sikkerheds­foran­staltninger.

Personoplysninger, der er indhentet til brug for personskadeerstatningssager, slettes, når der ikke længere er brug for dem i sagsbehandlingen, og senest 10 år efter sagens afslutning.

Du har som registreret en række rettigheder efter Databeskyttelsesforordningen og Databeskyt­telses­loven:

Du kan altid kontakte os for at få oplyst, hvilke personoplysninger vi behandler om dig.

Du har ret til at få berigtiget oplysninger.

Du har endvidere ret til at få slettet dine personoplysninger, ligesom du har ret til at få overført dine oplysninger til en anden dataansvarlig.

Vi behandler dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke. Dit samtykke kan du til enhver tid trække tilbage.

Hvis du har spørgsmål eller ønsker at klage over vores persondatabeskyttelse, bedes du kontakte os på vores sikre mail.

Du har også ret til at klage til Datatilsynet. For yderligere oplysninger henvises til Datatilsynets hjem­me­side: www.datatilsynet.dk, telefon: 33193200.

Læs om vores sagsområder

Professionel rådgivning fra erfarne erstatningsadvokater

Sagsområder